PRIVACY STATEMENT

TERUG NAAR HET OVERZICHT

 

Westerlaan Zwolle B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens  een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring  nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. 

  1. Doeleinde van gegevensverwerking 

Westerlaan Zwolle B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de  diensten van Westerlaan Zwolle B.V. en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op  de website aan Westerlaan Zwolle B.V. verstrekt en/of u deze bij het aanmaken van een account in  The City Post app aan Westerlaan Zwolle B.V. verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens,  contactgegevens en ip-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in  contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk  door derden. 

  1. Beveiliging 

Westerlaan Zwolle B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet  ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij  kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen  als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het  uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld  voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers  zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en  beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd  toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  1. Websiteanalyse 

Op de website van Westerlaan Zwolle B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,  waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser  meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Westerlaan Zwolle B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze  gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

  1. Rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen  heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het  voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw  inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u  hierover contact opnemen met Westerlaan Zwolle B.V.  

Westerlaan Zwolle B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  1. Klachten 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u  dan contact op met Westerlaan Zwolle B.V. Mocht u er met Westerlaan Zwolle B.V. niet uitkomen,  dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  1. Contactgegevens 

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 

Westerlaan Zwolle B.V.  

Leeuwenbrug 109, 7411 TH Deventer 

Postbus 2025, 7420 AA Deventer 

0570 61 22 43 

info@thecitypost.nl 

Deze Privacy Statement is van kracht vanaf 16 oktober 2023.